Your cart

Privacy policy

ĮVADAS

UAB „Horsemarket“, įmonės kodas 302533295, adresas Kunkių g.38, Kunkių km., Klaipėdosr raj. (toliau – Bendrovė) rūpinasi Jūsų privatumu ir saugo Jūsų asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos pateikėte Bendrovei.

Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, jo kontaktai: info@horsemarket.lt

 

JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA

Perduodami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.

Jei Jūs nesutinkate su Privatumo politikos taisyklėms, prašome neteikti Jūsų asmens duomenų Bendrovei.

 

APIE JUS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Šioje Privatumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją apie Jus arba tokią informaciją, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateiksite naudodamiesi Bendrovės interneto svetaine (įskaitant teikdami atsiliepimus, registruodamiesi internete, naudodamiesi „online registratorės“ paslaugomis) taip pat teikdami užklausas telefonu (8-655) 99906 ar el. paštu jpc@horsemarket.lt.

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Mes laikysime, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika.

 

KAM NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis galime naudoti šiais tikslais:

– administruoti ir / arba atsakyti į Jūsų paklausimus, skundus ar atsiliepus, kuriuos pateikiate naudodamiesi „online registratorės“ paslaugomis, teikdami užklausas telefonu (8-655) 99906 ar el. paštu jpc@horsemarket.lt;

– užregistruoti Jūsų vizitą Bendrovėje, taip pat priminti apie vizito laiką;

– teikti paslaugas ir užtikrinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę;

– mūsų svetainės, prekių bei paslaugų naudojimui įvertinti ir Jūsų paieškos įpročiams suprasti.

 

JŪSŲ UŽKLAUSOS IR ATSILIEPIMAI

Kai pateikiate paklausimus, skundus ar atsiliepus interneto svetainėje www.horsemarket.lt, taip pat naudodamiesi „online registratorės“ paslaugomis, „Atsiliepimų siena“ bei teikdami užklausas telefonu (8-5) 264 4466 ar el. paštu info@nmc.lt, Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime siekdami administruoti ir / arba atsakyti į pateiktus paklausimus, skundus ar atsiliepimus, taip pat siekdami teikti paslaugas ir užtikrinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Jūsų duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu.

Atkreipiame dėmesį, kad Jums pateikus asmens duomenis rašant atsiliepimą „Atsiliepimų sienoje“, jie bus paviešinti kartu su komentaru. Atitinkamai, prašome Jūsų duomenis teikti atsakingai ir „Atsiliepimų sienoje“ nenurodyti asmens duomenų, kurių nenorite skelbti viešai.

 

REGISTRACIJA JŪSŲ VIZITAMS

Kai pateiksite Jūsų asmens duomenis interneto svetainėje www.horsemarket.lt, naudodamiesi „online registracijos“ paslaugomis, telefonu (8-655) 99906 ar el. paštu jpc@horsemarket.lt norėdami užsiregistruoti vizitui Bendrovėje, Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime siekiant užregistruoti Jūsų vizitą pas mūsų instruktorių, priminti apie Jūsų vizito laiką, taip pat siekiant teikti paslaugas ir užtikrinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Jūsų duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu.

 

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS TVARKOME JUMS LANKANTIS SVETAINĖJE (SLAPUKAI)

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, galime tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, taip pat kitus techninius naršymo duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu. Mes naudojame slapukus, siekdami užtikrinti Jums pačią patogiausią svetainės peržiūrą, siekiant įvertinti mūsų svetainės bei paslaugų naudojimą ir Jūsų paieškos įpročiams suprasti.

Kiekvieno Jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu tretieji asmenys gali rinkti įvairią Jūsų apsilankymo metu generuojamą techninę informaciją (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija).

Daugiau informacijos apie tokio duomenų tvarkymo tikslus, metodus, duomenų saugojimo laikotarpį rasite mūsų Slapukų politikoje.

 

KOKIĄ INFORMACIJĄ ATSKLEIDŽIAME

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

– Kai Bendrovė pasitelkia duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tokie duomenų tvarkytojai gali būti: bendravimo realiu laiku paslaugos tinklalapyje teikėjas, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

– Tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams;

– Teisės aktų nustatytais atvejais, esant pagrįstam atsakingų institucijų ar kitų įgaliotų asmenų kreipimuisi;

 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Asmens duomenys bus saugomi:

– 6 mėn. nuo Jūsų užklausos / atsiliepimo apie suteiktas paslaugas pateikimo dienos;

– 3 metus nuo paslaugų teikimo pabaigos, kai pateikti duomenys naudojami teikti paslaugoms ir ilgesnių saugojimo terminų nenumato teisės aktai;

– informacija apie registraciją vizitams bus saugoma ne ilgiau kaip 6 mėn.;

 

Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

– Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

– Jūsų duomenys saugomi rezervinėse kopijose ar kitaip dėl taikomų techninių mūsų informacinių sistemų reikalavimų;

– Teisės aktai numato ilgesnius saugojimo terminus.

 

Suėjus nurodytam terminui, Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

 

JŪSŲ TEISĖS IR MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jūs turite šias teises, kurios įgyvendinamos teisės aktų numatyta apimtimi:

– Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;

– Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;

– Reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;

– Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą Jūsų duomenų tvarkymui;

– Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; el. paštas: ada@ada.lt) ir dėl to pateikti skundą. Visais atvejais, prieš teikiant skundą, galite susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamiausias problemos sprendimas.

 

Visos Jūsų teisės gali būti įgyvendintos susisiekus su Bendrove: el. paštu info@horsemarket.lt telefonu 8 (655) 99906, adresu Kunkių g. 38, Kunkių km, Klaipėdos rajonas.

 

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR KEITIMAS

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo dienos. Ši privatumo politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Bendrovė informuos apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis. Tęsdami naudojimąsi interneto svetaine po padarytų Privatumo politikos atnaujinimų, Jūs sutinkate su atliktais pakeitimais.

Subscribe to the newsletter

Be the first to know about special offers and news from Horsemarket.

By clicking the "Order" button, I agree that my data will be collected and used for direct marketing purposes.